728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 18/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/06/2018 - 20/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/06/2018 - 22/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 574 điểm/cặp
  Ngày 2: 579 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/06/2018 - 18/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
  Ngày 2: 25,5260 điểm/cặp
  Ngày 3: 25,52200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/06/2018 - 19/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 66,9120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/06/2018 - 22/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 574 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/06/2018 - 18/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
  Ngày 2: 25,5260 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/06/2018 - 17/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
  Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/06/2018 - 18/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 204 điểm/cặp
  Ngày 2: 209 điểm/cặp
  Ngày 3: 2016 điểm/cặp
  Ngày 4: 2026 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/06/2018 - 18/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/06/2018 - 17/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/06/2018 - 18/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 204 điểm/cặp
  Ngày 2: 209 điểm/cặp
  Ngày 3: 2016 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/06/2018 - 17/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 52,7820 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 13/06/2018 - 15/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 48,8420 điểm/cặp
  Ngày 2: 48,8460 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/06/2018 - 18/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 204 điểm/cặp
  Ngày 2: 209 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/06/2018 - 16/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 13/06/2018 - 15/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 48,8420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/06/2018 - 18/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 204 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/06/2018 - 15/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/06/2018 - 13/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,6220 điểm/cặp
  Ngày 2: 14,6260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/06/2018 - 17/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/06/2018 - 13/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp
  Ngày 2: 08,8060 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/06/2018 - 13/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,6220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 07/06/2018 - 12/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 584 điểm/cặp
  Ngày 2: 589 điểm/cặp
  Ngày 3: 5816 điểm/cặp
  Ngày 4: 5826 điểm/cặp
  Ngày 5: 5846 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/06/2018 - 13/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/06/2018 - 11/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp
  Ngày 2: 11,6660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 07/06/2018 - 12/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 584 điểm/cặp
  Ngày 2: 589 điểm/cặp
  Ngày 3: 5816 điểm/cặp
  Ngày 4: 5826 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 10/06/2018 - 12/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 82,6620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 09/06 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/06/2018 - 11/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 07/06/2018 - 12/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 584 điểm/cặp
  Ngày 2: 589 điểm/cặp
  Ngày 3: 5816 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/06/2018 - 11/06: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 72,8220 điểm/cặp